AUTOMATIC PACKING OF SMALL HACKSAW BLADES

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПАКУВАННЯ МАЛИХ ПОЛОТЕН ПИЛ

B. Valetsky
Lutsk National Technical University / Ukraine

Abstract

Analyzing and observing carefully product and process, different theories and strategies to achieve the goal were developed. It was found three possible solutions to solve the problem, with different levels of automation and technologies. The robotic solution uses an articulated robot to perform all the tasks; the hybrid solution uses pneumatic devices to pack the blades and an articulated robot to support the station loading and unloading the boxes. Finally the pneumatic solution uses only pneumatic devices, which hold, open and close, push box and blades using airpower; a few sensors detect positions and states. The pneumatic solution is cheap and simple, but at the same time robust and reliable. This design performsthe packaging task efficiently and fast

Було розроблено і ретельно проаналізовано продукт і процес, різні теорії та стратегії для досягнення мети. Виявлено три можливі вирішення проблеми, з різними рівнями автоматизації та технологій. Роботизоване рішення використовує шарнірного робота для виконання всіх операцій; гібридне рішення використовує пневматичні пристрої для пакування лез і шарнірного робота, щоб забезпечити завантаження станції і розвантаження ящиків. Нарешті, пневматичне вирішення використовує тільки пневматичні пристрої, які тримають, відкривають і закривають, подають коробки і леза за допомогою пневматики; декілька давачів положення та стану. Пневматичне вирішення є дешевим та простим, і в той же час міцним і надійним. Ця конструкція виконує завдання ефективного та швидкого пакування

Keywords

Automatic process, packing, pneumatic, hacksaw blades
Автоматичний процес, пакування, пневматика, полотна пилки

Download the full article