SYNTHESIS OF COMBINED FOUR-BAR LINKAGES WITH VARIABLE CRANK LENGTH WITH GIVEN MOVEMENT OF THE EXECUTIVE LINK

СИНТЕЗ КОМБІНОВАНИХ ШАРНІРНИХ ЧОТИРИЛАНКОВИКІВ ЗІ ЗМІННОЮ ДОВЖИНОЮ КРИВОШИПА ЗА ЗАДАНИМ РУХОМ ВИКОНАВЧОЇ ЛАНКИ

W. Kuznetsov, A. Kolomiets
Ukrainian Academy of Printing

Abstract

In the article there are examined theoretical pre-conditions and a complex problem decision method of synthesis combined crank-rocker four-bar linkages (FBL) with the changeable crank length. The set rocker’s law of periodic motion (LPM) and necessary change of crank length are provided by the special cam profile. At permanent speed of crank and variable speed of rocker on set LPM, there is position four-bar linkage named "critical", when a coupler becomes perpendicular to the crank. In the position always there are terms for the break of kinematics connection of crank and coupler. Complication of synthesis task consists of necessity to determinate such FBL geometrical parameters, that provides inviolability of kinematics connections of the mechanism and rocker’s motion according to set LPM during all kinematic cycle working part. The set problem of determination of necessary geometrical parameters is solved by searching iteration method from the condition of concordance of crank and rocker speeds in FBL in the links "critical" position moment

У статті розглядаються теоретичні підстави і метод вирішення складної задачі синтезу комбінованих кривошипно-коромислових шарнірних чотириланковиків (ШЧМ) зі змінною довжиною кривошипа. Заданий закон періодичного руху (ЗПР) коромисла і необхідна зміна довжини кривошипа забезпечуються спеціальним кулачковим профілем. При постійній швидкості кривошипа і змінній швидкості коромисла за заданим ЗПР у шарнірному чотириланковику виникає положення, коли шатун стає перпендикулярно до кривошипа, назване «критичним». В цьому положенні завжди присутні умови для розриву кінематичного зв’язку кривошипа і шатуна. Складність задачі синтезу полягає у необхідності визначення таких геометричних параметрів ШЧМ, які забезпечують непорушність кінематичних зв’язків механізму і рух коромисла за заданим ЗПР протягом всієї робочої частини кінематичного циклу. Поставлена задача визначення необхідних геометричних параметрів вирішується пошуковим ітераційним методом, за умовою узгодження швидкостей кривошипа і коромисла ШЧМ у момент «критичного» положення лано,

Keywords

linkages, four-bar, cam, changeable length, crank, synthesis
шарнірний, чотириланковик, кулачок, змінна довжина, кривошип, синтез

Download the full article