PERFECTION OF SYSTEMS PROCESSING SUPERFINISHING ROTATION SURFACES RINGS IN TECHNOLOGICAL COMPLEX OF BEARING PRODUCTIO

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СУПЕРФІНІШНОГО ОБРОБЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ КІЛЕЦЬ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ ПІДШИПНИКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

L. Ravenets
Lutsk National Technical University

Abstract

The most appropriate method of treatment, which increases the load carrying ability, and corrects the errors of the surface shape of the workpiece geometry in cross section, a superfinishing. Setting up the machine according to standard procedures do not take into account the phenomenon of technological heredity deviations of form and often does not provide precision machining that is required. Despite the widespread introduction of conical and modified work surfaces rollers are still not sufficiently justified theoretically profiling the leading circles of grinding machines and roller system superfinishing machines traverse. The study analyzed the existing methods and devices for superfinishing processing poverhnotey rotation in order to use a number of technical solutions used in the processing of roller rings

Найдоцільнішим методом остаточного оброблення, що збільшує несучу здатність поверхні та виправляє похибки геометричної форми поверхні деталі в поперечному перерізі, є суперфінішування. Налагоджування верстатів згідно з стандартними методиками не враховує явище технологічної спадковості відхилення форми і часто не забезпечує точності оброблення, що вимагається. Незважаючи на розповсюджене впровадження конічних та модифікованих робочих поверхонь роликів до цього часу недостатньо теоретично обґрунтовано профілювання ведучих кругів шліфувальних верстатів і валкової системи суперфінішних верстатів з поздовжньою подачею. У дослідженні проведений аналіз існуючих способів та пристроїв для суперфінішного оброблення поверхонь обертання з метою використання ряду технічних рішень, що застосовуються під час оброблення кілець роликопідшипників

Keywords

technological heredity, superfinishing, ultrasound vibrations
технологічна спадковість, суперфінішування, ультразвукове коливання

Download the full article