INCREASING THE LEVEL OF TECHNICAL MECHANISMS AND KINEMATICS OF A PARALLEL STRUCTURE CONSISTING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS

ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ МЕХАНІЗМІВ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ І КІНЕМАТИКИ У СКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

S. Gutyrya, V. Yaglinsky, Aimen Sabah
Odessa national polytechnic university

Abstract

Mechanisms for the parallel structure and kinematics (MPSK) justified the use of the system model qualimetric determine the rate of technical level at the design stage or upgrading the design. On the example of the type HEXAPOD MPSK in the industrial platforms (ІP) formed a typical modular range of office properties and related indicators of quality construction, the technique of normalization, the definition of system level and assess the technical areas for improvement with the use of a web of quality

Для механізмів паралельної структури і кінематики (МПСК) обгрунтовано застосування системної кваліметричної моделі визначення показника технічного рівня на етапі проектування чи модернізації конструкції. На прикладі МПСК типу гексапод у складі промислових платформ (ПП) модульної побудови сформовано типову номенклатуру службових властивостей і відповідних показників якості конструкції, розроблено методику їх нормалізації, визначення системної оцінки технічного рівня та напрямків її покращення з використанням діаграми “павутиння якості”

Keywords

technological complex, mechanism of parallel structure, kinematics, industrial robot
технологічний комплекс, механізм паралельної структури, кінематика, промисловий робот

Download the full article