USING NEURAL NETWORKS IN A COMPLEX ORIENTATION AND NAVIGATION SYSTEMS AVIATION GRAVIMETRIC

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ У КОМПЛЕКСІ ОРІЄНТАЦІЇ І НАВІГАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ГРАВІМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

O. Bezvesilna
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Abstract

The possibilities of using neural network approach to the problems of developing algorithms for combining the operation and navigation system aviation gravimetric system designed to measure the Earth's gravitational field anomalies are considered. It established that during the preparatory phase neural network tuned to measurements gyroscopes and accelerometers containing instrumental error of accuracy. The options for using neural networks in problems of approximation of nonlinear equations of navigation of inertial navigation systems are researched. The possible scheme, which approximates neural network isn’t the algorithm of calculating the coordinates of navigation systems. There are nonlinear equations of errors, that neural network outputs the uncertainty of the coordinates. The functional algorithms for navigation systems that based on neural networks, which are represented in the equation orientation quaternion are designed. Such Neural Network implements conversion measured with errors imaginary values of accelerations ideal value increases velocities and coordinates the integration step. In this way, during the network reduces the impact of instrumental errors of accelerometers on weekend’s navigation options

Розглянуто можливості використання нейромережевого підходу у задачах розробки алгоритмів функціонування і комплексування навігаційної системи авіаційної гравіметричної системи, призначеної для вимірювання аномалій гравітаційного поля Землі. Встановлено, що під час підготовчого етапу нейронна мережа настроюється на виміри гіроскопів і акселерометрів, що містять інструментальні похибки, із заданою точністю. Досліджено варіанти використання нейромереж у задачах апроксимації нелінійних рівнянь визначення навігаційних координат інерціальними навігаційними системами. Розглянуто можливі схеми, в яких нейромережа апроксимує не алгоритм обчислення координат навігаційних систем, а нелінійні рівняння їх похибок, тобто виходами нейромережі є похибки визначення координат. Розроблено функціональні алгоритми навігаційної системи, побудовані на базі нейронних мереж, в яких представляються рівняння орієнтації у кватерніонах. Така нейромережа реалізує перетворення виміряних з похибками уявних значень прискорень в ідеальні значення приростів швидкостей і координат на кроку інтегрування. Таким чином, під час роботи мережа зменшує вплив інструментальних похибок акселерометрів на вихідні навігаційні параметри

Keywords


Download the full article