STUDY LINKS MICROGEOMETRY PARAMETERS SURFACES OF REVOLUTION WITH TECHNOLOGICAL MACHINING OPERATIONS

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІКРОГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ З ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ МЕХАНООБРОБЛЕННЯ

A. Tkachuk, V. Zablotskij, A. Reshetylo
Lutsk National Technical University

Abstract

The basic processing parameters that affect the micro-lined surfaces of revolution. Installed and sound technological limits reinforced by treating the surface layer. Developed a nomogram for determining the mode of smoothing on the initial and the expected surface roughness. Filed engineering recommendations for the management of surface quality indicators that can be effectively used in a production environment

Виділено основні параметри оброблення, які впливають на мікропрофіль поверхонь обертання. Встановлено та обґрунтовано технологічно допустимі межі зміцненого в результаті оброблення поверхневого шару. Розроблено номограму для визначення режимів вигладжування за початковою та очікуваною шорсткістю поверхні. Подано інженерні рекомендації щодо керування показниками якості поверхні, які можуть бути ефективно використані у виробничих умовах

Keywords


Download the full article