EXPERIMENTAL RESEARCHES OF DYNAMICS OF MONOMIAL SWIPE CAM-MECHANISM WITH GEOMETRICAL SHORTING

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ОДНОКОРОМИСЛОВОГО ДВОКУЛАЧКОВОГО МЕХАНІЗМУ ІЗ ГЕОМЕТРИЧНИМ ЗАМИКАННЯМ

B. Stetsiv*, G. Petriashvili**
*Ukrainian Academy of Printing, **Warsaw University of Technology

Abstract

The researches results of influence of sliding and rolling chock depending on the amount of marbles rollers or needles in the roller support (further the have been presented roller) on the dynamic coefficient of monomial swipe two-cam mechanism with geometrical shorting (MSTCMGS) of vorgreifer drive of small format offset printing press. The behaviour of the roller has also been researched with the purpose of exposure of influence of swipp vibrations on its angular, speed because the roller in transition from ore prophile to anater slow down and then disperses and slides in relation to the final prophile. Unlike cam-mechanisms with slot cams in MSTCMGS. The change of the angular speed of the roller in transition causes less intensive wear of the cam surfaces as a result of less difference of prophile linear speeds. Experimental researches have been conducted on the special stand with the coupled cams for two laws of periodic movement: «diagram of accelerations a cosinusoid» – K and «diagram of accelerations a sinusoid» – C0. The results of researches have been represented graphically

Наведені результати досліджень впливу підшипників ковзання і кочення залежно від кількості кульок, роликів чи голок у роликоопорі (надалі - ролик) на коефіцієнт динамічності однокоромислового двокулачкового механізму із геометричним замиканням (ОКДКМГЗ) приводу форгрейфера малоформатної офсетної аркушевої машини. Також досліджено поведінку ролика з метою виявлення впливу коливань коромисла на його кутову швидкість, адже ролик при переході від профілю до профілю гальмується, а потім розганяється і проковзує відносно замикаючого профілю. На відміну від кулачкових механізмів із пазовими кулачками в ОКДКМГЗ зміна кутової швидкості ролика при переході викликає менш інтенсивне спрацювання поверхонь кулачків внаслідок меншої різниці лінійних швидкостей профілів. Експериментальні дослідження проводили на спеціальному стенді зі спареними кулачками для двох законів періодичного руху: «Діаграма прискорень – косинусоїда» – К і «Діаграма прискорень – синусоїда» – С0. Результати досліджень зображено графічно.

Keywords

monomial swipe two-cam mechanism with geometrical shorting (MSTCMGS), coefficient of dynamic, frequency similarity criterion, vorgreifer
однокоромисловий двокулачковий механізм із геометричним замиканням (ОКДКМГЗ), коефіцієнт динамічності, критерій частотної подібності, форгрейфер

Download the full article