CONSTRUCTION OF RHEOLOGICAL MODELS FOR ENGINEERING MODELING GEODESIC BITS AND PIECES OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS

ПОБУДОВА РЕОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

A. Shostak*, V. Bozhidarnіk*, O. Melnyk**
*Lesya Ukrainka Eastern European National University, **Lutsk National Technical University

Abstract

The behavior of engineering objects elements of technological systems to be tested under external influence, as determined by its physic-chemical and rheological properties and appearance, intensity and duration of exposure. For correct mathematical description of the behavior of solids, deformable device commonly used continuum mechanics or continium. The article proposes the construction method combined rheological model as a plane contact problem with the solution of the integral equation numerical method that is appropriate for solving engineering problems that make it possible to significantly reduce the dimension of the solution by several orders and, consequently , the amount of computations, and are effective in terms of application , such as the problems of parametric reliability

Характер поведінки інженерних об’єктів елементів технологічних комплексів, що випробовуються під зовнішнім впливом, визначається як його фізико-хімічними та реологічними властивостями, так і виглядом, інтенсивністю і тривалістю впливу. Для коректного математичного опису поведінки твердих тіл, що деформуються, часто використовується апарат механіки суцільних середовищ або континуумів. У статті запропоновано побудову реологічної моделі методом суміщень як плоскої контактної задачі з розв’язком інтегрального рівняння чисельним методом, що є доцільним для вирішення інженерних задач, які дають можливість суттєво скоротити розмірність розв’язання таких задач на декілька порядків і, відповідно, об’єм обчислень, і є ефективними в прикладному плані, наприклад, у задачах параметричної надійності

Keywords


реологічна модель, метод суміщень, плоска контактна задача, інтегральні рівняння,чисельні методи

Download the full article