CHARACTERISTIC METAL CUTTING MACHINABILITY EXAMPLES IN THE CONTEXT OPTIMIZATION DURING MACHINING

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРОБЛЮВАНОСТІ МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОВИТРАТ В ПРОЦЕСІ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ

S. Prystupa
Lutsk National Technical University

Abstract

Improved machinability of materials in modern engineering is an actual scientific problem. However, in the literature, the concept machinability has no clear definition. The criteria machinability is a significant number of parameters, but the most common metal machinability rating score is the speed of cutting. To determine the workability of materials used as indicator of resistance to deformation. Solving the problem of improving the treatment process is to establish conditions that are optimal for all elements of the cutting: the material, the cutting tool and the rigidity of their interaction. The paper analyzed the known approaches to determining machinability of materials by cutting, the methods improve the workability and propose a new energy method for determining the machinability of materials

Покращення оброблюваності матеріалів в умовах сучасного машинобудування є актуальною науковою проблемою. Проте в літературі поняття оброблюваності не має чіткого визначення. До критеріїв оброблюваності відноситься значна кількість показників, але найбільш розповсюдженою оцінкою оброблюваності металу є оцінка за швидкістю різання. Для визначення оброблюваності матеріалів використовується також показник опору деформації. Вирішення проблеми покращення оброблення зводиться до встановлення технологічних умов, що будуть оптимальними для всіх елементів системи різання: оброблюваного матеріалу, ріжучого інструменту та жорсткості їх взаємодії. В статті проведений аналіз відомих підходів до визначення оброблюваності матеріалів різанням, розглянуті методи покращення оброблюваності та запропоновано новий енергетичний метод визначення оброблюваності матеріалів

Keywords


оброблюваність матеріалів, швидкість різання, енергетичний критерій

Download the full article