PARALLEL CORRECTION OF RASTER TRANSFORMATION FOR ELEMENT OF SQUARE FORM: AN ANALYTICAL METHOD

ПАРАЛЕЛЬНА КОРЕКЦІЯ РАСТРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ КВАДРАТНОГО ЕЛЕМЕНТА: АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД

I. Baranowski, M. Lustkiv, L. Fil
Ukrainian Academy of Printing

Abstract

The task of correction of non-linearity of raster transformation which arises up at forming of relative area of raster element of square form is examined, as a result of change of its geometrical sizes, by means of introduction of parallel correcting link the parameters of which are determined by an analytical method

Розглядається задача корекції нелінійності растрового перетворення, що виникає при формуванні відносної площі растрового елемента квадратної форми, внаслідок зміни його геометричних розмірів, за допомогою введення паралельної коригувальної ланки, параметри якої визначаються аналітичним методом

Keywords

raster transformation, element of square form
растрове перетворення, елемент квадратної форми

Download the full article