THE BEHAVIOR MODELING OF FINE GRANULAR MATERIALS UNDER VIBRATION IN CONICAL HOLE OF THE HOPPER USING THE LORENTZ SYSTEM

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ДРІБНОДИСПЕРСНОГО СИПКОГО МАТЕРІАЛУ ПІД ДІЄЮ ВІБРАЦІЇ У КОНІЧНІЙ ЛУНЦІ ДОЗАТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ЛОРЕНЦА

Y. Sholoviy, N. Tymoshenko, N. Maherus
Lviv Polytechnic National University

Abstract

The transformation methodology of the Navier-Stokes equations, which describe the motion of fine disperse material under vibration in the conical hole of the dispenser, to the Lorentz model, which is a base for the graphical dependencies, that allow to predict the material behavior during the phase of the dispensing equipment designning, and thus to influence it changing the intensity of the vibration and dispensing hole parameters, is described in the article

В статті представляється методика зведення рівнянь Нав’є-Стокса, що описують рух дрібнодисперсного сипкого матеріалу під дією вібрації у конічній лунці дозатора, до моделі Лоренца, на основі якої наводяться графічні залежності, що дозволяють спрогнозувати на етапі проектування дозуючого обладнання поведінку матеріалу і тим самим впливати на неї за допомогою зміни інтенсивності вібрації, а також параметрів дозуючої лунки

Keywords

fine disperse material, volumetric dispenser, conical hole, the Navier-Stokes equations, vibration liquefaction, vibration boiling, the Lorentz model, intensity of the vibration
дрібнодисперсний сипкий матеріал, об'ємний дозатор, конічна лунка, рівняння Нав’є-Стокса, віброзрідження, віброкипіння, модель Лоренца, інтенсивність вібрації

Download the full article