EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MACHINING OPERATIONS

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ

V. Zablotskyy*, S. Рrystupa*, A. Dahnyuk**
Lutsk National Technical University*, The State Enterprise Lutsk Repair Plant “MOTOR”**

Abstract

This article analyzes the various criteria of optimality technological machining operations which can be divided into economic and physical . The advantages and disadvantages of the currently known criteria. Two new criteria based on the principle of minimum energy, and which meet the following requirements: promptly adjust treatment regimens; undertake a comprehensive economic and technological optimization; can be used for all types of production; ease of use and minimum input

В статті проведено аналіз різноманітних критеріїв оптимальності технологічних операцій механічного оброблення, які умовно можна розділити на економічні та фізичні. Наведено переваги та недоліки відомих на сьогоднішній день критеріїв. Запропоновано два нових критерії які базуються на принципі мінімуму енергії та відповідати наступним вимогам: можуть оперативно корегувати режими оброблення; проводити комплексну економіко-технологічну оптимізацію; мають можливість застосування для будь-яких типів виробництва; простота застосування і мінімум вхідної інформації

Keywords

machining operations, optimization, criterion of effectiveness, economic criteria, physical criteria, energy criteria
механооброблення, оптимізація, критерій ефективності, економічні критерії, фізичні критерії, енергетичні критерії

Download the full article