COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSIENT BEHAVIOR DURING THE POTENTIAL OF THERMAL AND MOISTURE CONDUCTIVITY DURING CONVECTIVE DRYING WOOD AND CARDBOARD

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ПЕРЕХІДНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ТЕПЛОВОЛОГОПЕРЕНОСУ В ПРОЦЕСІ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ ДЕРЕВА І КАРТОНУ

T. Sass, Ya. Kolyano
Ukrainian Academy of Printing

Abstract

On the basis of studying of non-stationary task of thermal and moisture conductivity and by using the equation derived by Luikov A.V., an approach to studying of convective drying of printing materials and semi-finished products in time is suggested. Obtained formulas allow to build graphs of temperature and moisture contents distribution with time during convective drying of wet plate made of any capillary-porous colloidal material. Wood and cardboard are selected as the investigated materials. From the proposed graphs we can see appearing of gradients of temperature and moisture contents which can cause damage of drying material. Solving of this problem is useful for studying the drying process when the heat application is provided with combined method (conductive-convective, radiant- convective) for further automation. The mathematical model can be used to explore other methods of drying printed materials (conductive, radiation)

Використовуючи рівняння, виведені Ликовим А.В., на основі дослідження нестаціонарної задачі термовологопровідності пропонується підхід до вивчення в часі конвективного сушіння поліграфічних матеріалів та напівфабрикатів. Отримані у роботі формули дозволяють будувати графіки розподілу температури і вологовмісту залежно від часу в процесі конвективного сушіння вологої пластини, виготовленої з будь-якого капілярно-пористого колоїдного матеріалу. В якості досліджуваних матеріалів вибрано дерево і картон. Із запропонованих графіків видно, що піл час розглядуваного процесу виникають градієнти температури та вологовмісту, які можуть призвести до псування висушуваного матеріалу. Розглянута задача корисна і для вивчення процесу сушіння, коли підвід тепла здійснюється комбінованими способами (кондактивно-конвективним, променево-конвективним) з метою подальшої автоматизації. Запропонована математична модель може бути застосована до вивчення інших способів сушіння поліграфічної продукції (кондуктивного, променевого)

Keywords

convective drying, material, wood, cardboard
конвективне сушіння, матеріал, деревина, картон

Download the full article