THE DEVELOPMENT OF VIBRATION OF THE CANTILEVERED INSTRUMENT IN BORING PROCESS ON THE LATHE

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРОСТІЙКОСТІ КОНСОЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРИ РОЗТОЧУВАННІ НА ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ

O. Shevchenko, A. Yashnyk
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Abstract

In article the directions of heightening of a chatter stability of boring bars are considered at turning. The scheme of a dominating vibratory system of boring process is developed for the theoretical analysis of oscillating processes at machining by the cantilevered instrument and using of the mathematical model of the closed dynamic system of the lathe which allows to define influence of design factors of the cantilevered boring bars on a chatter stability of boring are builted. Experimental researches of dynamic characteristics of the cantilevered instrument are carried out at the stand which gives the chance to define frequency characteristics in an elastic-system of the instrument by a method of harmonic excitation. Guaranteeing of the conditions of vibrational proof machining on the lathe can be carried out for cantilevered instrument by the rational sampling of its design factors taking into account matching orientation of principal axises of stiffness of an elastic-system of the instrument in relation to a cutting force direction and sampling of a rational relationship of the stiffness of the boring bar along these axises

В статті розглянуто напрямки підвищення вібростійкості розточувальних борштанг при токарній обробці. Для теоретичного аналізу коливальних процесів при обробці консольним інструментом розроблено принципову схему домінуючої коливальної системи процесу розточування та побудовано математичну модель замкненої динамічної системи верстата, що дозволяє визначити вплив конструктивних параметрів консольних борштанг на вібростійкість процесу розточування. Експериментальні дослідження динамічних характеристик борштанг здійснюються на стенді, що дає можливість визначити частотні характеристики в пружній системі інструменту методом гармонічного збурення. Забезпечення умов вібростійкої обробки на верстатах консольним інструментом може здійснюватись шляхом раціонального вибору його конструктивних параметрів з врахуванням відповідної орієнтації головних осей жорсткості пружної системи інструменту по відношенню до напрямку дії сили різання та вибором раціонального співвідношення жорсткостей оснащення за цими осями

Keywords

turning, cantilevered boring bar, oriented stiffness, process boring
токарна обробка, консольна борштанга, орієнтована жорсткість, процес розточування

Download the full article