THE EFFECT OF GRANULAR ENVIRONMENT DYNAMIC MOTION ON PRODUCTIVITY OF VIBRATION SEPARATORS

ВПЛИВ ДИНАМІКИ РУХУ СИПКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІБРАЦІЙНИХ СЕПАРАТОРІВ

Z. Stotsko, D. Rebot
Lviv Polytechnic National University

Abstract

In the article considered the scheme of vibration separator with vertical oscillations sieve for separation the elastic homogeneous material into fractions. During the research using the methods Krylov - Bogoliubov - Mitropolsky the mathematical model of loose environment that provides oscillating motion in the vertical plane is proposed. The equations of motion of an arbitrary layer of protection in vibration separator are built. In this free-flowing environment modeled as flat layers of elastic beams with a thickness much smaller than the length and come into contact with the walls of the container tightly or as hinged. Using a special device Ateb- functions and asymptotic methods of nonlinear mechanics obtained solutions of equations. The resulting solutions of basic dynamic characteristics of motion layer of loose environment allowed investigating the effect of a constant rate of movement along a vibrating sieve separator on the dynamic characteristics of the model layer of medium. The model of motion of environment layer and graphical dependencies allow determining the optimal value of the amplitude and frequency of granular media, which allows optimizing of structures separators and technological modes of separation materials

У статті розглянуто схему вібраційного сепаратора з вертикальними коливаннями сита для пофракційного поділу пружного однорідного матеріалу. В ході досліджень використано методи Крилова - Боголюбова - Митропольського та запропоновано математичну модель сипкого середовища, що здійснює коливний рух у вертикальній площині. Представлені рівняння руху довільного шару середовища у вібросепараторі. При цьому сипке середовище моделювалось, як нашарування плоских пружних балок, товщина яких значно менша від довжини і які контактують зі стінками контейнера жорстко або як шарнірно закріплені. Використавши апарат спеціальних Ateb-функцій та асимптотичні методи нелінійної механіки, отримано розв’язки даних рівнянь. Одержані розв’язки основних динамічних характеристик руху шару сипкого середовища дозволили дослідити вплив сталої швидкості його руху вздовж сита вібраційного сепаратора на динамічні характеристики моделі шару середовища. Побудована модель руху шару середовища та графічні залежності дають змогу визначити оптимальні значення амплітуди та частоти сипких середовищ, що дозволяє здійснювати оптимізацію конструкцій сепараторів та технологічних режимів сепарації матеріалів

Keywords

vibration separator, dynamics, flowing environment, mathematical model
вібросепаратор, динаміка, сипке середовище, математична модель

Download the full article