ESTIMATE OF POWDER AGGREGATION AFTER THEIR RE-DISPERSION IN LIQUIDS

ОЦІНКА АГРЕГОВАНОСТІ ПОРОШКІВ ПІСЛЯ ЇХНЬОГО РЕДИСПЕРГУВАННЯ У РІДИНАХ

I. Moroz
Lutsk National Technical University

Abstract

The article discusses main aggregation-desaggregation processes that take place upon mixing fine powders in a liquid medium. It is shown that the re-dispersion degree of the powders is affected by two successive processes, spreading of the liquid on the surface of the particles by penetrating through open polydisperse pores, and the penetration of the liquid into closed pores. The final result of the powder re-dispersion depends on the quantitative ratio of each of these re-dispersion stages. The re-dispersion method for micro- and nanodispersed powder in liquid media of different chemical nature is proposed in terms of the number of primary particles (Pn) in their aggregates. The method is based on the estimate of the re-dispersion from the initial turbidity of suspensions. This approach makes it easy to determine the aggregation of powders after the re-dispersion in liquids from experimental data

У статті обговорено основні агрегативно-дезагрегативні процеси, які відбуваються під час внесення високодисперсних порошків у рідке середовище. Показано, що на ступінь редиспергування порошків впливають два послідовні процеси: розтікання рідини по поверхні частинок шляхом проникнення у відкриті полідисперсні пори та проникнення рідини у закриті пори. Кінцевий результат повторного диспергування порошків залежить від кількісного співвідношення кожного з цих етапів редиспергування. Запропоновано методику редиспергування мікро- та нанодисперсних порошків у рідких середовищах різної хімічної природи за показником кількості первинних частинок (Pn) в їхніх агрегатах. В основу методики покладена оцінка редиспергування за початковою мутністю суспензій. Такий підхід дозволяє легко визначити агрегованість порошків після редиспергування у рідинах за експериментальними даними

Keywords

re-dispersion, aggregation-disaggregation, fine powders, liquid medium
редиспергування, агрегативно-дезагрегативний, високодисперсний порошок, рідке середовище

Download the full article