INFORMATION SUPPORT FOR STRUCTURE OPTIMIZATION SYNTHESIS OF FLEXIBLE MANUFACTURING MODULES OF PACKAGING

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ МОДУЛІВ ПАКУВАННЯ

B. Palchevskyi, T. Varanitskyi
Lutsk National Technical University

Abstract

The article describes a system of methods and techniques for collection, storage, retrieval, processing, analysis, and data output about the structure of flexible packaging production modules by applying hardware and software in accordance with customer requirements. Information technology of computer-aided design of flexible manufacturing modules consists of organizational methods, containing models and systems for descriptions of packages, flexible production modules structure, structures of functional modules, evaluation criteria, as well as algorithms for directed step synthesis and by using the evolutionary techniques; software to perform the tasks of synthesis, evaluation, selection of flexible production modules of packaging layouts and database, that contains information on the characteristics of package and functional modules structure to support the computer-aided design, as well as hardware - computers for data storage and processing

В статті описано систему методів і способів збору, накопичення, зберігання, пошуку, обробки, аналізу, видачі даних та інформації про структуру гнучких виробничих модулів пакування на основі застосування апаратних і програмних засобів відповідно до вимог, що висуваються замовником. Інформаційна технологія автоматизованого проектування гнучких виробничих модулів складається з організаційно-методичного забезпечення, що містить моделі та системи опису паковань, структури гнучких виробничих модулів, конструкцій функціональних модулів, критеріїв оцінювання, а також алгоритми покрокового спрямованого синтезу та синтезу з використанням еволюційних методів; системи програмних засобів для виконання завдань синтезу, оцінювання, відбору компонувань гнучких виробничих модулів пакування та бази даних, що містить структуровану інформацію про характеристики паковань та функціональних модулів, для підтримки процесу автоматизованого проектування, а також комплексу технічних засобів - обчислювальної техніки для збереження та обробки даних

Keywords

information support, synthesis, optimization, flexible manufacturing module, packaging
інформаційне забезпечення, синтез, оптимізація, гнучкий виробничий модуль, пакування

Download the full article