THE METHOD OF SELECTION OF PARTS FOR PRODUCTION IN FMS

METODA KWALIFIKACJI CZĘŚCI DO WYTWARZANIA W ELASTYCZNYM SYSTEMIE PRODUKCYJNYM (ESP)

Antoni Svits*, Jaroslav Zubzhytski*, Marek Opyelyak*, Sadi Maidalavi**
*Lublin University of Technology, **Palestine

Abstract

They have presented a method of definition of working in the Flexible Manufacturing System (FMS), without necessary of manufacturing process design; on their complexity account. In case if the complexity is bigger than limiting complexity, which is determined for manufacturing system when working is profitable

Przedstawiono sposób określania celowości obróbki przedmiotów w elastycznym systemie produkcyjnym (ESP), bez konieczności projektowania procesów technologicznych, w oparciu o ich złożoność technologiczną. Opracowano metodykę określania złożoności granicznej części. Pokazano, że w przypadku kiedy złożoność przedmiotu jest większa od złożoności granicznej wyznaczonej dla danego systemu produkcyjnego to obróbka jest opłacalna

Keywords

flexible manufacturing system, product, efficiency
elastyczny system produkcyjny, przedmioty, efektywność

Download the full article