RESEARCH PROCESS THE STRAIGHTENING OF LOW-RIGIDITY SHAFTS

BADANIA PROCESU PROSTOWANIA WAŁÓW O MAŁEJ SZTYWNOŚCI

A. Świć*, O. Drachev**, Ł. Sobaszek*
*Lublin Univeristy of Technology / Poland, **Togliatti State University / Russia

Анотація

The paper presents the results of research conducted in order to obtain the algorithm of long, low-rigidity shafts cold straightening process, transfer functions of control object – the straightening process, and a schematic diagram of automatic control system for straightening by bending process. The authors describe the functional diagram of a multi-input recorder, the cyclogram of control system functioning, and the geometric interpretation of the process for the material in elastic-deformable state. The test stand and the results of experimental research of the process with the use of automatic control system are described

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu uzyskania algorytmu sterowania procesem prostowania na zimno wałów długowymiarowych o niskiej sztywności, transmitancji operatorowej oraz schematu automatycznego sterowania rozpatrywanego procesu. Autorzy opisują schemat funkcjonalny rejestratora wielowejściowego, schemat funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz interpretację geometryczną procesu dla materiału w stanie sprężysto-plastycznym. Ponadto opisano stanowisko badawcze oraz wyniki badań doświad-czalnych

Ключові слова

long non-rigid shaft, dynamic straight-tening, automatic control system, axial run-out
długi wał o małej sztywności, prosto-wanie dynamiczne, automatyczny system sterowania

Завантажити повний текст статті