SIMULATION MODELING OF COMPLICATED OBJECTS OF FLEXIBLE MANUFACTURING COMPLEXES (SYSTEMS)

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ОБЄКТІВ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ (СИСТЕМ)

O. Krestianpol
Lutsk National Technical University / Ukraine

Анотація

It is suggested the method, which allows to simulate and modify flexible manufacturing systems of complicated and variable structure. The stages of simulation modeling of flexible manufacturing systems are observed. Methods are demonstrated by an example of simulation modeling of flexible manufacturing complex of wide range of pasta production in AnyLogic screen

Запропоновано методику, яка дозволяє моделювати і модифікувати гнучкі виробничі системи складної та змінної структури. Розглянуто етапи імітаційного моделювання гнучких виробничих комплексів. Методика проіллюстрована на прикладі імітаційного моделювання гнучкого виробничого комплексу виготовлення широкої номенклатури макаронних виробів у вікні програми AnyLogic

Ключові слова

simulation modeling, production system, readjustment, structure
імітаційне моделювання, виробнича система, переналагодження, структура

Завантажити повний текст статті