FORMING GEOMETRICAL PARAMETERS OF SURFACE ROTATION RINGS ON GRINDING OPERATIONS

ФОРМУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ КІЛЕЦЬ НА КРУГЛО-ШЛІФУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ

T. Dzhuguryan*, I. Marchuk**, M. Olexin**
*Szczecin Maritime Academy / Poland, **Lutsk National Technical University / Ukraine

Анотація

Based on the theoretical analysis of the formation mechanism of macro and micro surface profile rotation, formed during discontinuous grinding formulas to calculate the height and pitch irregularities. Comparison of theoretical and experimentally measured geometric profile showed that roughness, which is formed by cutting the material grains discontinuous grinding wheel profile is much larger than that formed by the grinding process. Formation of surface roughness on discontinuous grinding operation occurs at laws that are inherent in the continuous grinding and the resulting complex influence of technological factors, plastic deformation, temperature, vibrations and other factors. Considerably affected the surface roughness and waviness causes geometry of the cutting wheel performance in the longitudinal and transverse direction and its change over time

На основі проведеного теоретичного аналізу механізму формування макро- та мікропрофіля поверхонь обертання, що утворюється під час круглого шліфування, виведено формули для розрахунку висоти і кроку нерівностей. Порівняння теоретичного та експериментально заміряного геометричного профілю показало, що шорсткість, яка утворена різанням матеріалу зернами переривчатого шліфувального круга значно більша за профіль, що утворений в процесі шліфування. Формування шорсткості поверхні на операції переривчатого шліфування відбувається за закономірностями, які властиві безперервному шліфуванню і обумовлене комплексною дією технологічних чинників, пластичною деформацією, температурою, вібраціями та іншими чинниками. Значний вплив на формування шорсткості та хвилястості поверхні спричиняє геометрія ріжучого виступу круга в поздовжньому і поперечному напрямку та її зміна в часі

Ключові слова

grinding, roughness, circle, outer ring, surface rotation
шліфування, шорсткість, круг, зовнішнє кільце, поверхня обертання

Завантажити повний текст статті