CONCEPTUAL BASIS OF INFORMATION EXCHANGE IN CONCURRENT ENGINEERING

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ РОЗРОБКИ

V.Omelyanenko
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko / Ukraine

Анотація

Concurrent engineering in the context of creation (development) of complex technological systems is designed to meet the challenges aimed at the optimal planning of resource allocation, engaged in development, design and implementation to improve results and efficient use of available resources taking into account the changing requirements for system. Based on this we analyse the process of concurrent engineering in terms of information exchange of participants in this process on the example of space industry. Based on the analysis of world experience in technique data exchange system for harmonization of the designed system was proposed.

Паралельна інженерна розробка (паралельний інжиніринг) в контексті створення (розвитку) складних технологічних систем розрахований на вирішення завдань, що спрямовані на оптимальне планування з розподілу ресурсів, задіяних в стадіях розробки, проектування та впровадження, для поліпшення результатів і ефективності використання наявних ресурсів з урахуванням мінливих вимог до системи. На основі цього проаналізовано процес паралельної інженерної розробки з точки зору інформаційної взаємодії учасників цього процесу на прикладі космічної галузі. На основі аналізу світового досвіду розроблено методику створення системи обміну даними для узгодження параметрів проектованої системи.

Ключові слова

concurrent engineering, multi-agent system, data exchange, technology system, parameter, agent
паралельна інженерна розробка, мультиагентна система, обмін даними, технологічна система, параметр, агент

Завантажити повний текст статті