CURRENT ISSUES OF OPERATION AND BASIC DIRECTIONS TO MODERNIZATION OF THE CARGO TERMINAL FACILITIES

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ТЕРМІНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

N. Shramenko, D. Kopytkov
Kharkiv National Automobile and Highway University

Анотація

The problems of the present-day cargo terminal facilities associated with misallocation of various recourses have been revealed. The main directions to modernization of terminal facilities that comprise the efforts of technical, technological and organizational nature and provide the efficient material flow technology advancement in terms of resource-saving based on business cooperation and implementation of information technology have been shown.

Виявлено сучасні проблеми функціонування вантажних термінальних комплексів, що пов'язані з нераціональним використанням ресурсів різних видів. Запропоновано основні напрямки модернізації термінальних комплексів, які містять заходи технічного, технологічного та організаційного характеру і передбачають формування раціональної технології просування матеріальних потоків в умовах ресурсозбереження на основі кооперації суб’єктів та впровадження інформаційних технологій.

Ключові слова

cargo terminal, technology, resources, technological parameters, simulation
вантажний термінальний комплекс, технологія, ресурси, технологічні параметри, моделювання

Завантажити повний текст статті