AVIATION GRAVIMETRIC COMPLEX FOR MEASURING THE GRAVITY ANOMALITIES WITH DUAL-CHANNEL CAPACITIVE GRAVIMETER

АВІАЦІЙНИЙ ГРАВІМЕТРИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ АНОМАЛІЙ ПРИСКОРЕННЯ СИЛИ ТЯЖІННЯ З ДВОКАНАЛЬНИМ ЄМНІСНИМ ГРАВІМЕТРОМ

O. Bezvesilna*, A. Tkachuk**
*National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", **Zhytomyr State Technological University

Анотація

The examined subject − the dual-channel capacitive gravimeter of an automatic aviation gravimentric complex (AGC) with 1 mGal of accuracy, which speed work (completely automatic) is considered to be the highest one amongst the known gravimeters. The operational principle of the dual-channel capacitive gravimeter is described along with its main advantages over the known gravimeters (absence of discrepancies in an outcoming signal caused by the influence of vertical acceleration and residual nonidentity of the two capacitive elements of construction). A new filtration method of an outcoming signal is suggested and namely filtration with no need for the low frequencies filter to be used in the capacity of an automatic aviation gravimentric complex.

Розглянуто новий двоканальний ємнісний гравіметр (ДЄГ) автоматизованого авіаційного гравіметричного комплексу (АГК) точність (1 мГал) і швидкодія (повністю авто¬матизований) якого вище відомих сьогодні гравіметрів. Описано принцип дії нового ДЄГ, основні його переваги над відомими гравіметрами (відсутність у вихідному сигналі ДЄГ сигналів похибок від впливу вертикального прискорення та від залишкової неідентичності конструкцій двох ємнісних елементів). Запропоновано новий метод фільтрації вихідного сигналу гравіметра без необхідності використовування фільтра низьких частот як окремого блоку АГК.

Ключові слова

the dual-channel capacitive gravimeter, an automatic aviation gravimentric complex, acceleration of earth gravity, sensitive unit
двоканальний ємнісний гравіметр, авіаційний гравіметричний комплекс, прискорення сили тяжіння, чутливий елемент

Завантажити повний текст статті