OPTIMIZATION OF DESIGN PARAMETERS TWO GYROSCOPE GRAVIMETERS AVIATION GRAVIMETRIC COMPLEX

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОГІРОСКОПНОГО ГРАВІМЕТРА АВІАЦІЙНОГО ГРАВІМЕТРИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

O. Bezvesilna*, A. Koval**
*National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", **Zhytomyr State Technological University

Анотація

We investigate the influence of changing design parameters of two gyroscope gravimeter by external disturbances on its systematic error. To do this, the authors propose a new method for processing the output signal of two gyroscope gravimeter on Earth. The work of two gyroscope gravimeter under resonant modes in the laboratory is researched. Investigations of influence of changing pendulosity on an error of the two gyroscope gravimeter and influence of changing frequency of rotation of a rotor of a gyro motor on a systematic error of the two gyroscope gravimeter are presented. Results on the accuracy of the new two gyroscope gravimeter (depending on the design parameters) under the influence of external disturbances in the laboratory are obtained. A comparative analysis of errors of two gyroscope gravimeter at different values of angular momentum is obtained. Found that device provides measurement accuracy 0.1 mGl under the most adverse resonance modes

У роботі досліджується вплив зміни конструктивних параметрів двогіроскопного гравіметра під дією зовнішніх збурень на його систематичну похибку. Для цього авторами запропоновано нову методику обробки вихідного сигналу двогіроскопного гравіметра на Землі. Досліджується робота двогіроскопного гравіметра у резонансних режимах роботи у лабораторних умовах. Представлені дослідження впливу зміни маятниковості на похибку двогіроскопного гравіметра та впливу зміни частоти обертання ротора гіромотора на систематичну похибку двогіроскопного гравіметра. Отримано результати щодо точності нового двогіроскопного гравіметра (в залежності від конструктивних параметрів) під дією зовнішніх збурень у лабораторних умовах. Проведено порівняльний аналіз похибок двогіроскопного гравіметра при різних значеннях кінетичного моменту. Встановлено, що прилад забезпечує точність вимірювань 0.1 мГл у найнесприятливіших резонансних режимах роботи

Ключові слова


Завантажити повний текст статті