ANALYSIS OF THE INFORMATION MODEL OUTPUT FOR SYSTEMS AUTOMATED AND AUTOMATICAL TECHNOLOGICAL PROCESSES OF DESIGN MACHINING PARTS

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТА АВТОМАТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ

V. Firanskyy*, A. Miller**, B. Savenkov**
*KROK University of Economics and Law, **National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Анотація

In the article present informative constituents are analysed necessary at formings of basic data for the systems of the automated and automatic planning of technological processes (CAPP). The basic lacks of the modern CAD systems which limit using of 3D model s for designed of designer and technological document are considered. Direction of change existent technology of preparation of basic data is offered for CAPP (with the use of information stopped up in a designer draft) on the basis of the use, at the construction of 3D part model s, general informative model, which contains not only geometrical and graphic but also complemented the substantially extended designer and technological information. Offered approach forming of informative model of basic data for CAPP will allow not only substantially to shorten time on their preparation and introduction but also to pick up a thread integrity of informative model of detail which in same queue will entail a change in the existent chart of automated process of technological preproduction

В статті проаналізовано наявні інформаційні складові необхідні при формування вихідних даних для систем автоматизованого та автоматичного проектування технологічних процесів (САПР ТП). Розглянуто основні недоліки сучасних CAD систем, які обмежують використання 3D-моделей при оформлені конструкторської та технологічної документації. Запропоновано напрямок зміни існуючої технології підготовки вихідних даних для САПР ТП (з використанням інформації закладеної в конструкторське креслення) на основі використання, при побудові 3 D -моделі деталі, загальної інформаційної моделі, яка містить не тільки геометричну та графічну, але й доповнена суттєво розширеною конструкторською та технологічною інформацією. Запропонований підхід до формування інформаційної моделі вихідних даних для САПР ТП дозволить не тільки суттєво скоротити час на їх підготовку та введення, але й відновити цілісність інформаційної моделі деталі, що в свою чергу спричинить зміну в існуючій схемі автоматизованого процесу технологічної підготовки виробництва

Ключові слова


Завантажити повний текст статті