Видавнича етика та відсутність зловживань

Луцький національний технічний університет та журнал «Технологічні комплекси» дотримуються принципів видавничої етики видавництва Elsevier.

Головні етичні норми, яких дотримується редколегія журналу, полягають у наступному:

  • 1. Неприпустимим є плагіат в будь-якій формі. Це стосується як подання до публікації під своїм ім'ям раніше опублікованих або неопублікованих робіт інших авторів, так і присвоєння чужих ідей.
  • 2. У разі запозичення фрагментів чужих робіт автор повинен вказати джерело.
  • 3. Редколегія журналу не співпрацює з авторами, які вже допускали випадки плагіату в статтях, поданих в журнал «Технологічні комплекси» або інші видання, якщо це стане відомо.
  • 4. Серед вимог, що пред'являються до рецензентів, є визначення наявності елементів плагіату.
  • 5. Редколегія використовує всі можливості для виявлення плагіату в роботах, наявні в мережі Інтернет.
  • 6. Редколегія буде з вдячністю приймати інформацію від читачів щодо виявлених ними елементів плагіату та порушення авторами моральних норм і публікувати її на сторінках журналів.
  • 7. Журнал «Технологічні комплекси» публікує роботи авторів всіх країн та національностей, які досліджують проблематику, визначену редакційною політикою.
  • 8. Редколегія бере на себе зобов'язання відхиляти статті, які містять заклики до тероризму, прояви ксенофобії, образу інших авторів або громадян.
  • 9. Для рецензування кожної статті привертають, щонайменше, двох експертів з числа членів редколегії або запрошують зовнішніх експертів.
  • 10. Луцький національний технічний університет відкритий для співпраці з іншими видавцями в питаннях боротьби з плагіатом і дотримання видавничої етики.


ОБОВ'ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Редколегія журналу призначає рецензентів з числа членів редколегії або залучає зовнішніх експертів. Рецензування має забезпечити оцінку наукової значущості та оригінальності представленого рукопису і допомогу в поліпшенні роботи автора. Автори рукописів, представлених до публікації, визнають доцільність і необхідність рецензування. Погоджуючись на рецензування, майбутній рецензент бере на себе наступні обов’язки.

Оперативність. Особи, до яких звернулися члени редколегії через головного редактора щодо рецензування рукописів наукових робіт, мають моральні зобов'язання щодо її оперативної оцінки. За інших умов про це інформують головного редактора і обраного рецензента виключають з процесу.

Конфіденційність. Кожний отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Його не переглядають і не обговорюють з іншими особами, крім осіб, уповноважених головним редактором.

Оцінка посилань. Факт відсутності посилань у рукописі, представленому для публікації, повинен бути відзначений і оцінений рецензентом. У випадку подібності або часткового співпадання рукопису з відомими рецензенту публікаціями, на які відсутні посилання, це має бути зазначено рецензентом.

Етичні норми. Конфіденційна інформація та ідеї рецензованої статті не повинні розголошуватися. Матеріали рецензованої статті не повинні використовуватися для отримання особистої вигоди рецензента. Рецензент дотримується норми, згідно з якою він не використовує в своїй роботі і публікаціях ідеї і положення рецензованої ним статті без письмової згоди її автора.

 


ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ

Відповідність нормам. Стаття подається відповідно до вимог, сформульованими редколегією журналу, в електронному вигляді за допомогою форми відправки на сайті. Стаття повинна містити оригінальні результати дослідження і відображати зв'язок з попередніми дослідженнями, виконаними особисто автором та іншими вченими. Останнє має бути представлено як в основному тексті, так і в формі посилань. В разі використання матеріалів з робіт інших авторів стаття повинна містити відповідні вказівки та посилання. Шахрайство та неетична поведінка є неприпустимими.

Відбір матеріалу. Автора статті можуть попросити надати всі першоджерела та матеріали, що мають відношення до написання статті, що публікується. Автор повинен зберігати ці матеріали деякий час до та після її публікації.

Оригінальність та плагіат. Автор статті повинен гарантувати, що представив для редакторської експертизи повністю оригінальну роботу. Якщо автор використовував в статті праці або думки інших вчених, то це повинно бути оформлено належним чином. Плагіат в будь-яких формах визнається неетичною поведінкою і є неприпустимим.

Багаторазові, надмірні, паралельні публікації. Автор повинен підтвердити, що публікує свою статтю вперше або просить здійснити її нову публікацію.

При повторній публікації статті з ініціативи редколегії редакція журналу робить це лише за згодою автора, редактора та власника права інтелектуальної власності на статтю.

У разі повторної публікації статті видавець робить відповідне повідомлення про це.

Підтвердження джерела. . Автор повинен давати посилання на публікації, що вплинули на зміст його статті.

Інформація, отримана неофіційно, наприклад, в приватному обговоренні або листуванні, не може бути представлена в статті без письмового дозволу з боку джерела інформації. Інформація, джерелом якої є конфіденційна діяльність, зокрема рецензування рукописів або заявок на отримання грантів, не може бути використана в статті без письмової згоди автора.

Авторство та співавторство роботи. Подання статті в співавторстві можливо, якщо всі особи, зазначені як співавтори, зробили значний внесок у розробку концепції, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження.

Особі, яка певним чином сприяло освітленому в статті дослідженню, якщо його внесок не настільки вагомий, щоб включити його у співавтори, повинна бути висловлена вдячність.

Автор-кореспондент повинен забезпечити прочитання і схвалення всіма співавторами остаточної версії статті, а також їх згоду на подання статті для публікації.

Викриття та конфлікт інтересів. При наявності конфлікту інтересів, в тому числі і потенційного, автор або співавтори повинні інформувати видавця якомога раніше.

Фундаментальні помилки в опублікованій роботі. При виявленні автором фундаментальних помилок або неточностей у своїй опублікованій роботі його обов'язком є терміново повідомити про це і співпрацювати з головним редактором журналу для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті. Якщо редактор дізнається від третьої особи про те, що опублікована робота містить суттєву помилку, обов'язком автора є термінове спростування з наданням редактору доказів правильності опублікованої роботи або виправлення статті.

Виявлення плагіату. Автор повинен усвідомлювати, що Луцький національний технічний університет бере на себе зобов'язання допомагати науковому співтовариству у всіх аспектах здійснення політики дотримання видавничої етики, особливо у випадках підозри з приводу дублювання статті або плагіату. До публікації допускаються статті, які пройшли систему Антиплагіат (Advego Plagiatus), за якою унікальність статті становить 80%.


Галузь та проблематика журналу

Висвітлення інформаційних технологій проектування; моделювання, оптимізації, структурного аналізу та синтезу технологічних комплексів; моделювання функціонування технологічних комплексів; проектування, алгоритмізації та діагностики систем автоматизованого керування технологічними комплексами; розвитку технологічних комплексів у різних галузях виробництва; проектування функціональних елементів технологічних комплексів


Політика розділів журналу

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

 

СТРУКТУРНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕХАТРОННІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

 

ПРОЕКТУВАННЯ, АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ДІАГНОСТИКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

 

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

 

ГНУЧКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується


Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті в розділі «Архів номерів».

Це відповідає визначенню відкритого доступу згідно Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI). Політика ліцензування сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу і архівації.

Журнал "Технологічні комплекси" - журнал відкритого доступу, що означає, що весь його вміст є вільний доступний безкоштовний для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не запрошуючи попереднього дозволу видавця або автора до тих пір, поки вони посилаються на джерело.


Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.


Архівування журналу

Журнал використовує систему розподіленого архівного зберігання опублікованого матеріалу в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Крім того, всі файли зберігаються в Національній бібліотеці України ім. Вернадського (м. Київ, Україна).